AUG Social Media
AUG Student Services logo
Thực đơn

Kuliah Jurusan Komunikasi của UTS Sydney

Jurusan komunikasibiasanya meliputi studi tentang cara manusia berkomunikasi secara bằng lời nói maupun phi ngôn ngữ, chắc chắn sẽ có nhiều ý nghĩa cá nhân và masyarakat. Jurusan komunikasi adalah chương trình nghiên cứu yang mencakup berbagai topik dan disiplin ilmu, yang terkait dengan cara manusia berkomunikasi and pertukaran infoasi dalam masyarakat. Điều quan trọng nhất là bạn phải làm gì để có được quyền tiếp cận công dân tốt nhất:

  1. Teori Komunikasi: Meliputi studi tentang berbagai teori dan model komunikasi, dan bagaimana komunikasi mempengaruhi perilaku manusia dan hubungan sosial.
  2. Media Massa: Meliputi studi tentang bagaimana media massa seperti televisi, radio, koran, majalah, và nền tảng kỹ thuật số mempengaruhi masyarakat.
  3. Quan hệ công chúng: Những công ty quan trọng nhất có thể tổ chức các hoạt động truyền thông với công chúng và uy tín của bạn.
  4. Jurnalisme: Meliputi studi tentang bagaimana menulis, mengedit, dan melaporkan berita, serta etika jurnalisme.
  5. Công nghệ Komunikasi: Công nghệ tiếp cận công nghệ tốt nhất có thể được sử dụng trên các phương tiện truyền thông xã hội, di động, và internet để phát triển công việc.

Công việc của pháp luật được công bố rộng rãi có thể giúp bạn thực hiện các công việc, một số thực đơn, trình bày, đàm phán và quản lý công việc. Chương trình đã được phổ biến rộng rãi để giúp các thành viên có thể tiếp cận các vấn đề pháp lý, quan hệ công chúng, phương tiện truyền thông, truyền thông và quản lý.

UTS adalah đại học công nghệ terkemuka ở Sydney, Úc, là nơi cung cấp chương trình berbagai sarjana và pascasarjana di berbagai bidang, termasuk komunikasi. Trường Truyền thông của UTS đã được đưa vào 30 năm nay. Bạn có thể tham khảo ý kiến của trường Truyền thông Trường Truyền thông UTS:

Muốn khám phá vấn đề của bạn với pháp sư Komunikasi di UTS? Segera hubungi Konselor AUG Indonesia yang siap membantu kamu memberikan infoasi mulai dari kuliah S1, S2, atau S3 di jurusan Komunikasi di UTS.

Chat sekarang dan dapatkan thông tin lều BEASISWA từ UTS!

viVietnamese