AUG Social Media
AUG Student Services logo
Thực đơn

Các sự kiện

Đây là những sự kiện sắp tới của AUG tại Úc

 

Tại sao tham dự?

Đơn đăng ký

Miễn chi phí

Nói chuyện trực tiếp với trường đại học
tiêu biểu.

Hội thảo miễn phí

Về nghiên cứu sâu hơn và di cư

Tham dự hội thảo miễn phí về
giáo dục và di cư.

Học bổng

Khả dụng

Đặt câu hỏi về học bổng
khả dụng.

Ai nên tham dự?

Dưới/Sau đại học

Tôi muốn đặt câu hỏi

về đại học và
chứng chỉ sau tốt nghiệp

Học bổng & Visa

Tôi muốn đặt câu hỏi

về học bổng và
Thị thực & Di cư

Trường đại học nào?

Tôi muốn đặt câu hỏi

về trường đại học nào
nên học

viVietnamese