AUG Social Media
AUG Student Services logo
Thực đơn
aug_auevents_welcome_party_s1_24_heading_500x244

Tiệc chào mừng sẽ bắt đầu vào:

Ngày: 2 tháng 3 năm 2024 (Thứ Bảy)
Thời gian: 11:30 sáng (giờ địa phương)

Chọn thành phố nơi bạn đến:

viVietnamese